Jobb X logo
Jobb X logo

2018: Stor vekst og positiv utvikling for JOBB X karrieresenter

Et ungdomstilbud med fokus på styrker og mestring

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge. Siden 2004 har vi hatt som mål at flest mulig unge i Oslo som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet. Vårt overordnede mål er at deltakelse i våre aktiviteter fører til karrieremuligheter og økonomisk selvstendighet, men et annet viktig fokus er at unge kan komme til et sted hvor de opplever tilhørighet, inkludering og kan bygge nettverk. Våre veiledere jobber for at ungdom opplever mestring og bygger selvtillit. På JOBB X ser vi hele mennesket, og vi imøtekommer alle henvendelser fra ungdom med respekt og engasjement.

Kompetansehevende tilbud, ungdomskonferanse, og dokumentarfilm

I 2018 har vi jobbet intensivt med å bedre både det faglige innholdet og for å styrke tilstedeværelsen vår i Oslo kommune, noe som har fått gode resultater. Mens vi i løpet av året 2017 arrangerte 40 veiledningsaktiviteter i Oslo og omegn, gjennomførte vi i løpet av 2018 til sammen 174 veiledningsaktiviteter i Oslo og omegn. Dette viser at vi har oppnådd en stor utvikling i å være tilstede i nærmiljøer i Oslo.

Vi har også jobbet for å kunne tilby faste aktiviteter i omkringliggende kommuner. Fra februar til juli kjørte vi et prøveprosjekt med fast drop-in veiledningstimer på Fellesverket i Drammen, i samarbeid med Drammen Røde Kors.

Kjerneaktivitet i 2018

• 3-dagers jobbsøkerkurs,

• Veiledningsaktiviteter for unge i Oslo og omegn

• Kompetansehevende kurs i webutvikling

• Kurs i grunnleggende bruk av data og jobbsøking

• Konferanse av, for og med ungdom, Unge og arbeidsliv

• Dokumentarfilm om og for målgruppen vår (ferdigstilles i 2019)

• Drop-in veiledningstilbud i samarbeid med Fellesverket Drammen

Nytt i 2018 var satsningen vår på kompetansehevende aktiviteter. Vi opplever at flere av de som benytter tilbudene våre mangler både formell kompetanse og jobberfaring. Derfor har påbegynt arbeidet med å tilby deltakere kompetansehevende kurs, i tillegg til kursene vi allerede tilbyr.

I mai 2018 arrangerte vi en konferanse for ungdom, som ble finansiert med støtte fra LNU. Temaet var ungdom, inkludering og arbeidsliv. Konferansen var todelt. Første dag ble avholdt på Oslo Kongressenter, og på programmet sto både foredrag, debatter og kulturelle innslag. Dag to var det lagt opp til «ungdommenes dag» med workshops, mat, stands og konsert. Konferansen ga ungdommene en arena der de selv fikk sette fokus på elementer i arbeidslivet generelt, og jobbsøkerprosessen spesielt.

Både i prosessen i forkant av konferansen, og gjennomføringen av de to konferansedagene, var det lagt opp til stor grad av ungdomsmedvirkning. I etterkant av arrangementet utviklet vi også en kampanjefilm med formål å sette søkelys på fordommer og diskriminering i arbeidslivet. Vi nådde

Nytt i 2018 var også sommertilbudet vårt. I motsetning til tidligere år, holdt vi enkelte av tilbudene våre oppe i juli-måned.

Ansatte i administrasjonen i 2018

• Linn Herland Landro, avdelingsleder, 100 prosent

• Carima Tirillsdottir Heinesen, rådgiver for kurs og kommunikasjon, 100 prosent

• Hodan Gulaid, rådgiver (vikariat), 100 prosent

• Liban Khader Salad, prosjektmedarbeider og veileder, 30 prosent

• Julie Granerud, faglig rådgiver, foreldrepermisjon

Veiledere i 2018

Awat Sarzali, Mona Jama, Siri Ursin Gusland, Freyr Einarsson, Sarah Mwamburi, Daniel Grøv Majed, Hanna Lipton, Ingrid Marie Bruun, Constantina Tziplakis, Jeovanny Domingues, Carl Tovrund, Sanam Bhatti, Mori Diakite, Uzma Rana og Kristine Tønnevold.

JOBB X legger vekt på tett oppfølging av veilederne og har arrangert tre faglige veiledersamlinger i 2018. Som et organisasjonsutviklende tiltak tok vi også i 2018 i bruk appen «Story» levert til oss som et pro-bonoprosjekt, fra PlusCulture. Formålet er å tilgjengeliggjøre en lavterskel-plattform der veilederne våre kan gi hverandre positive tilbakemeldinger.

Våre konkrete mål for 2018

•Være tilstede i flere steder i Oslo og omegn.

•Oppnå større tilgjengelighet og synlighet enn tidligere år.

•Tilby kompetansehevende kurs i tillegg til jobbsøkeraktiviteter.

•Å ha et drop-in veiledningstilbud med en hevet kvalitet.

•Oppnå større tilgjengelighet og synlighet enn tidligere år.

•Opparbeide et økt aktivitetsnivå.

•Nå ut til flere unge, og særlig dem som trenger oss aller mest og er mest sårbare forfattigdom og utenforskap.

•Arrangere en konferanse om ungdom og arbeidsliv.

•Å holde jobbsøkerkurs minst én gang i måneden.

Har vi oppnådd målene?

•28 jobbsøkerkurs (3 x 3 timer). Dermed har vi arranger kurset oftere enn én gang imåneden.

•176 økter med drop-in for personlig veiledning. Dette er et høyt aktivitetsnivå som hargitt unge deltakere mange anledninger til å oppsøke JOBB X sine tilbud i byen.

•Vi har hatt 676 deltakere på jobbsøkeraktiviteter i Oslo og Drammen. Tallet i Oslo i fjorvar på 600, dermed kan vi ikke si at antall deltakere har økt betraktelig.

•Gjennomførte WEB X, kompetansehevende kurs i programmering, høstsemesteret.

•Vi avholdt kurs i grunnleggende bruk av data og jobbsøking på nett, 12 kvelder

•Vi har hatt høy grad av måloppnåelse hva gjelder å oppnå kontakt med ungdom i bydelermed høy grad av sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Det er en lik fordeling på kjønn påde fleste aktiviteter. Ca. 90% av deltakerne våre har minoritetsbakgrunn.

Våre aktiviteter og tilbud

Jobbsøkerkurs

I 2018 gjennomførte vi til sammen 28 jobbsøkerkurs. Kurset er laget for å kvalifisere ungdom til jobbsøking. Det består av 9 timer kurs, fordelt på 3 kvelder på rad og holdes i våre lokaler. Etter endt kurs har deltakeren skrevet både CV og søknad til en utlyst jobb, samt lært teknikker for hvordan man presenterer sin kompetanse og styrker best mulig i et jobbintervju. Vi har mellom 10 og 12 deltagere på hvert kurs. Vi arrangerer heller doble kurs etter behov. Kurset er modulbasert og tar opp alle fasene ved jobbsøkerprosessen.

I tillegg til våre faste, månedlige kurs har vi i 2018 holdt kurs for:

• SaLTo Sentrum

• Utekontakten bydel Nordstrand

• S.T.O.L.T-prosjektet i bydel Alna

• Alnaskolen

• NAV Sagene, for enslige, mindreårige asylsøkere

• NAV Ski

• NAV Oppegård

• Voksenopplæringen Oslo

• Nasjonal Organisasjon for Etnisk Minoritetsmenn (FOREM)

• Groruddalssatsningen, Fossum aktivitetshus i bydel Stovner

Drop-in, individuell veiledning

I 2018 har vi økt antall steder vi har drop-in i Oslo og det har gitt resultater: I 2018 gjennomførte vi 176 drop-in i Oslo og Drammen. Til sammenligning arrangerte vi til sammen 40 drop-in i 2017. Drop-in veiledning er et tilbud til de som ønsker ekstra oppfølging etter kurs, skal søke ny jobb, oppdatere CV´en, eller ønsker å øve før et jobbintervju. Tjenesten er gratis og fungerer som en åpen møteplass.

Dette året har vi vært tilstede med vårt drop-in tilbud følgende steder

• Antirasistisk Senter, JOBB X sine kurslokaler

• Ung Arena Gamle Oslo

• Ung Arena Søndre Nordstrand

• Stovner bibliotek

• Nydalen bibliotek

• Fellesverket Drammen

• Oslo Røde Kors Orkis

Konferansen Ungdom og arbeidsliv

Fra 3. til 5. mai arrangerte JOBB X en todagers konferanse om ungdom og arbeidsliv. Målgruppen for konferansen var unge mellom 16-26 år. Konferansen ble planlagt og gjennomført av ungdommer i målgruppen for konferansen fra følgende organisasjoner: Ung arena, Mental Helse Ungdom, Unge funksjonshemmede, Alnaskolen, Sisterhood, i samarbeid med JOBB X.

WEB X, kompetansehevende kurs i programmering

Fra august til desember arrangerte JOBBX, i samarbeid med NAYO, webutviklingskurset WEB X. Kurset hadde en total varighet på 12 uker, og deltakerne møttes fast to dager i uken. I kursperioden fikk deltakerne grunnleggende opplæring i frontend- og backendutvikling med mål om å, ved kursets utløp, kunne bygge en egen internettside. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og to av dem rapporterte om at de hadde fått praktiskantstillinger i etterkant.

Filmprosjekt

Medio 2018 startet vi arbeidet med en dokumentarfilm som skal speile den virkeligheten ungdommene i målgruppen vår forholder seg til når de skal søke jobb. I tillegg til tre ungdommer i målgruppen vår som har sagt ja til å la seg dokumenterer, er både administrasjonen og veilederne aktive deltakere i filmproduksjonen.

Rekruttering av deltakere

Også i 2018 har vi økt satsingen på rekruttering av deltakere til våre aktiviteter. Vi har jobbet med tre ulike fokus for å få dette til: 1. Økt aktivitet og synlighet på sosiale medier, 2. Økt synlighet og tilstedeværelse på videregående skoler og andre steder hvor ungdom oppholder seg, slik som UngInfo og Røde kors ressurssentre, 3. Utvikle nytt, ungdommelig design for JOBB X, og materiell med et appellerende og profesjonelt uttrykk.

I 2018 gjennomførte vi en videreutvikling av konseptet «Månedens stilling». I dette arbeidet involverer vi personer som selv har bakgrunn og erfaringer som er like dem som vår målgruppe har. Disse bidrar med en frivillig innsats gjennom å dele av sine erfaringer i vår videoserie, som vi promoterer på Facebook og Instagram – hvor vi når ut til mange unge med inspirerende historier og tips.

Samarbeid i 2018

S.T.O.L.T kvalifiseringsprogram, bydel Alna: JOBB X arrangerte jobbsøkerkurs for deltakerne på STOLT-prosjektet i mai og juni 2018.

Voksenopplæringen i Oslo: JOBB X har arrangert flere kurs for klasser hos voksenopplæringen i Oslo

SaLTo sentrum (utekontakten): JOBB X har arrangert flere kurs for ungdom tilknyttet SaLTo-nettverket.

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo: Helt fra JOBB X`s begynnelse har karrieresenteret vært en viktig sparrepartner når det gjelder faglig utvikling og pedagogiske metoder.

Stovner bibliotek: fast drop-in på Stovner bibliotek annenhver mandag

Fellesverket Drammen: JOBB X hadde ukentlig drop-in i en prøveperiode over fire måneder. Tilbudet ble populært, men måtte avvikles på grunn av manglende finansiering.

Unge Funksjonshemmede: Leder for Unge funksjonshemmede, Camilla Lyngen, var aktiv i arbeidsgruppen som ble satt ned for å jobbe med planlegging og gjennomføring til konferansen «Ungdom og arbeidsliv». J

Sisterhood: Vi samarbeider gjennom å holde kurs for deres deltakere, stiller opp på deres arrangementer med stand osv. En representant for Sisterhood var også med på både planlegging og gjennomføring av konferansen «Ungdom og arbeidsliv».

Mental Helse ungdom: Ingrid Marie Bruun fra Mental helse ungdom var også med på både planlegging og gjennomføring av konferansen «Ungdom og arbeidsliv».

Ung Arena Oslo: JOBB X holder ukentlig drop-in for ungdom i deres lokaler på Grønland i Oslo. Marius Strøm Pettersen fra UngArena Gamle Oslo var også med på både planlegging og gjennomføring av konferansen «Ungdom og arbeidsliv».

Alnaskolen: Jobb X har hatt flere jobbsøkerkurs for Alnaskolen. Alnaskolen var også representert i arbeidsgruppen som ble satt ned for å jobbe med forberedelser til konferansen

Ung Arena Søndre Nordstrand: Siden UngArena Søndre Nordstrand startet opp våren 2018, har JOBB X tilbudt dropin der annenhver uke.

Oslos nøkkelungdom: Erfaringsutveksling, planlegging av kurs i og sparringspartner i utvikling av deres prosjekt.

Agenda X: Agenda X er Antirasistisk Senters andre ungdomsavdeling. Vi har et daglig samarbeid og mange krysningspunkter.

UngInfo: Gjennom alle år har UngInfo vært en viktig sparringspartner for JOBB X. Vi henviser ungdom til hverandres tilbud ved behov og driver kunnskaps- og erfaringsutveksling.

NAV Ski/Oppegård: JOBBX har arrangert kurs for NAV-brukere i nordre Follo.

Oslo Kommune: JOBB X har et langt og godt samarbeid med en rekke instanser i Oslo Kommune, særlig med fokus på to av våre bydeler som er mest utsatt for ledighet og fattigdom (Søndre Nordstrand og Gamle Oslo). Vi har fått støtte av Oslo kommune til å jobbe målrettet med disse bydelene.

Groruddalssatsningen/ Fossum aktivitetshus: Todelt kurstilbud over 12 uker— deltakerne lærte jobbsøking og grunnleggende bruk av data.

FOREM: Jobbsøkerkurs for menn med minoritetsbakgrunn

Give a Job: Give a Job var en sentral del av konferansen Unge og arbeidsliv

NAV Gamle Oslo og Søndre Nordstrand: Samarbeid omkring sysselsettingstiltak.

Utviklingssenter i NAV Sagene: Vi samarbeider rundt å veilede unge, bosatte flyktninger i jobbsøkerprosessen.

Oslo Røde Kors’ ressurssentre for ungdom: I 2018 har vi hatt drop-in og andre jobbsøkeraktiviteteter. Vi rekrutterer aktivt til våre aktiviteter blant ORKIS sine ungdom.

Caritas: Sparringspartner for JOBB X. Vi henviser til hverandres tilbud ved behov og driver kunnskaps- og erfaringsutveksling. S

Videregående skoler: Vi er tilstede på videregående skoler, hvor vi snakker med elever og rekrutterer til våre aktiviteter. Vi har fokus på hele Oslo, men særlig i bydelene som har flest ungdommer i sårbare situasjoner knyttet til fattigdom og sosial ekskludering.

Arbeidsgivere: Vi oppretter og opprettholder kontakt med ulike arbeidsgivere slik at vi kan dra nytte av hverandre. Vi jobber for å skape nettverk for ungdom som trenger en mulighet til å få innpass i arbeidslivet.

Tilbakemeldinger fra deltakere

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på kurstilbudet vårt, og tilbakemeldinger har også inneholdt informasjon om at deltakere endelig har klart å skaffe seg jobb. Vi ser at noen av dem som oppsøker oss og som vi får fulgt opp relativt tett, blir mer selvstendige som jobbsøkere gjennom å blant annet lære å skrive gode søknader til ulike arbeidsgivere.

«Hyggelige folk som jobber på JOBB X prøver å hjelpe ungdommer med ulike behov» (Deltaker kurs, januar 2018)

«Veldig bra kurs, og veldig bra stemning. Jeg kunne mye før kurset, så for meg personlig ble det litt repetisjon» (Deltaker kurs JOBB X, vår 2018)

«Sykt bra program!» (Deltaker SALTO sommer 2018)

«Kurset ga meg arbeidslyst» (Deltaker kurs, høst 2018)