Jobb X logo
Jobb X logo

Kontrakt

Alle arbeidstakere har krav på arbeidskontrakt senest en måned etter at arbeidsforholdet starter. Du har krav på arbeidskontrakt uansett hva slags stilling du har (heltid eller deltid),og om jobben er fast eller midlertidig (sommerjobb, vikariat eller fast jobb.) Arbeidsavtalen skal inneholde: navnet på arbeidsgiveren og arbeidsstedet, navnet ditt, en beskrivelse av stillingen, dato for når du startet og når du skal slutte hvis du har en midlertidig stilling. Kontrakten skal også inneholde opplysninger om hva du har krav på når det gjelder: lønn, ferie, oppsigelse, arbeidstid, eventuell prøvetid og tariffavtale.

Opplæring

Når du er ny, har du krav på opplæring i jobben. Opplæringen lærer deg hvordan selve arbeidet skal utføres, og hvilke regler du må følge med tanke på sikkerhet og helse.

Prøvetid

Prøvetid gjelder bare hvis det er inngått skriftlig avtale om dette, og den kan ikke var mer enn i seks måneder. I prøvetiden kan du sies opp på grunn av manglende tilpasning til jobben, faglig dyktighet eller pålitelighet.

Lønn og feriepenger

Er du over 18 år bør du ha en lønn på minst 130 kroner i timen i de fleste stillinger, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn. I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene. Du skal motta lønn minst en gang i måneden. Du har krav på en lønnsslipp med opplysninger om utbetalinger og skattetrekk. Du har krav på feriepenger av all lønn du mottar av arbeidsgiver. Feriepengene beregnes ut fra det du har fått i lønn året før, og er som regel 10,2 prosent av det du har fått utbetalt.

Overtid

Arbeidstid skal ikke være mer enn 40 timer per uke og ikke mer enn ni timer per dag. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling eller avspasering. Ifølge arbeidsmiljøloven skal du ha et overtidstillegg på minst 40 prosent av den vanlige timelønnen din. Hvis du er organisert i en fagforening og er omfattet av en tariffavtale, ligger overtidstillegget mellom 50 og 100 prosent av timelønnen din, avhengig av når du jobber.

Oppsigelsetid

Oppsigelsestid vil si at du må gi arbeidsgiveren din beskjed på forhånd dersom du ønsker å slutte i jobben. Arbeidsgiveren må varsle deg skriftlig dersom du skal sies opp. I Norge er oppsigelsestiden på minst en måned, men det mest vanlige er tre måneder. Når du er i prøvetid, er det vanligvis kortere frister. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i måneden etter at du mottok oppsigelsen.

Lover og avtaler

Arbeidsmiljøloven og ferieloven er de to viktigste hvis du er ny i arbeidslivet. Lovene fastsetter regler for hvor mye du har lov til å jobbe, hvor ofte du kan jobbe på lørdager, og når du har krav på fast jobb.
I tillegg til lover, reguleres arbeidsforhold av avtaler. Stort sett gjelder de samme reglene for alle, uansett hvor gammel du er. På noen områder finnes det imidlertid spesielle regler for personer under 18 år.
I Norge har vi organisasjonsfrihet, som betyr at du har rett til å organisere deg uten at det skal få negative konsekvenser. Er du organisert gjennom en fagforening, har du krav på hjelp fra fagforeningen når du trenger det.

Kilde: Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Her finner du mer informasjon om rettigheter, plikter og diskriminering i arbeidslivet:

Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/
LO sin sommerpatrulje: https://www.lo.no/Om-LO/ung/LOs-sommerpatrulje/
YS Ung: http://ys.no/ys-jobber-med/ung-i-arbeidslivet/